Behandeltarieven algemeen

Voor de behandeling van kinderen tot 18 jaar geldt dat de zorg bekostigd wordt door de gemeente. Hiervoor dient er een verwijzing van huisarts of erkende verwijzer of een indicatie van de gemeente aanwezig te zijn. In 2019 is voor 12 van de 14 Twentse gemeenten (Hof van Twente en Almelo niet) een overeenkomst afgesloten. Voor kinderen tot 18 jaar wordt maandelijks gedeclareerd aan de desbetreffende gemeente.

Hulp die binnen de GGZ geboden wordt aan volwassenen, wordt vanuit de basisverzekering volledig vergoed (met uitzondering van het verplicht eigen risico). Om in aanmerking te komen voor deze vergoeding is een recente verwijsbrief van de huisarts nodig. Vergoeding hangt ook af van uw diagnose: de overheid heeft bepaald dat niet alle diagnoses meer voor vergoeding in aanmerking komen. Tijdens de intake kijken we of uw behandeling door de zorgverzekeraar vergoed kan worden. Er zal ook rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd worden. Een voorwaarde voor (volledige) vergoeding is dat ik een contract heb met uw zorgverzekeraar. Voor 2023 heb ik met de volgende koepelorganisaties een contract:

· Zilveren Kruis Zorgverzekeringen

· Interpolis Zorgverzekeringen

· FBTO Zorgverzekeringen

· De Friesland Zorgverzekeraar

· Caresq

· Menzis

 

Met andere zorgverzekeraars heb ik geen contract. Dat betekent dat wanneer u bij een zorgverzekeraar verzekerd bent, waar ik geen contract mee heb, u een deel van de behandeling zelf moet betalen.

Behandeltarieven overig product en zelfbetalers

Soms willen mensen hun eigen onderzoek/behandeling of die van hun kind zelf bekostigen. Hiervoor is geen verwijzing van de huisarts of indicatie van de gemeente nodig en er zullen geen gegevens naar de zorgverzekeraar of gemeente gaan. Daarnaast kan het zijn dat een behandeling niet vergoed wordt, omdat deze onder de niet-verzekerde zorg valt.

Tarieven overig product en zelfbetalers

Voor de kosten van een behandelsessie volg ik de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) tarieven voor 2023.

Afzeggen afspraak

Vanzelfsprekend kan het voorkomen dat een geplande afspraak afgezegd moet worden. Houd er rekening mee dat bij het niet verschijnen op de afspraak of het niet tijdig afzeggen van een afspraak, dat wil zeggen binnen 24 uur afmelden, de zorgverzekeraar of gemeente deze zogenaamde ‘no-shows’ niet vergoed. Bij afzegging binnen 24 uur, ben ik om die reden genoodzaakt om administratiekosten in rekening te brengen. Deze kosten kunnen niet ingediend worden bij zorgverzekeraar of gemeente.

Tarieven no-show

 Administratiekosten  € 20,00

Wachtlijst

Vanwege zwangerschapsverlof (mei t/m augustus 2023) is er een aanmeldstop. Begin september zal de aanmeldstop er af gaan en kunt u zich aanmelden. De verwachte wachttijd is in september 2023 vier weken.

Klachtenprocedure

Waar mensen werken, kunnen er meningsverschillen ontstaan of fouten worden gemaakt. Indien u klachten heeft over mijn werkwijze, behandeling of over andere zaken, hoop ik dat wij dit in goed overleg kunnen oplossen. Lukt dit niet, dan zijn er de volgende mogelijkheden:

· Contact opnemen met de beroepsvereniging voor vrijgevestigde psychotherapeuten, de LVVP. Voor meer informatie: https://lvvp.info/voor-clienten/wat-als-ik-ontevreden-ben-de-behandeling/

· Op grond van de Wet BIG vallen psychotherapeuten onder het tuchtrecht en is het mogelijk een klacht in te dienen bij het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Voor meer informatie: https://www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl/ik-heb-een-klacht

Vertrouwenspersoon jeugdhulp
AKJ – vertrouwenspersonen in de jeugdhulp
Alle (pleeg)kinderen, (pleeg- of groot)ouders én verzorgers die te maken hebben met de jeugdhulp, hebben recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Daarvoor kunnen zij terecht bij het AKJ – vertrouwenspersonen in de jeugdhulp. Ondersteuning door de vertrouwenspersoon van het AKJ is gratis. Het AKJ is een zelfstandige stichting, onze vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van Psychotherapiepraktijk Olthof.

 

Wat kan de vertrouwenspersoon voor jou doen?
Het kan gebeuren dat je ontevreden bent over de hulp die je krijgt. Als je er niet uit komt met de hulpverlener van Psychotherapiepraktijk Olthof, neem dan contact op met een vertrouwenspersoon van het AKJ. Allereerst luisteren zij naar jouw verhaal. Soms helpt dat al. In ieder geval zal de vertrouwenspersoon je verhaal altijd serieus nemen. Zij of hij informeert je over je rechten en geeft advies. Ook kan de vertrouwenspersoon je ondersteunen bij het opstellen van een klachtbrief en bij een gesprek met Psychotherapiepraktijk Olthof.

 

Zo bereik je AKJ
– Bel naar 088 – 555 1000
– Mail naar info@akj.nl
– Chat met een vertrouwenspersoon via de website akj.nl. De chat is open van maandag t/m donderdag van 16.00-20.00 uur en op vrijdag van 15.00-17.00 uur.

Privacy

Een psychotherapeut heeft een wettelijk beroepsgeheim, wat betekent dat deze de plicht heeft te zwijgen over alle informatie die in de contacten met cliënten met hem gedeeld wordt. Deze geheimhouding kan in enkele gevallen doorbroken worden, namelijk wanneer de cliënt toestemming geeft voor het verstrekken van informatie. Tevens mag een psychotherapeut zijn geheimhoudingsplicht doorbreken wanneer de veiligheid van hemzelf, de cliënt of anderen gevaar loopt. Psychotherapeuten hebben geen toestemming nodig om overleg te plegen met collega’s met betrekking tot cliënten. Vanzelfsprekend hebben deze collega’s ook geheimhoudingsplicht. Daarnaast moet de psychotherapeut op basis van de Zorgverzekeringswet en Jeugdwet gegevens aan de zorgverzekeraar, gemeente, Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en/of het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) aanleveren. Bij behandeling in de GGZ is het mogelijk bezwaar aan te tekenen tegen het verstrekken van informatie aan de zorgverzekeraar en NZa, door gebruik te maken van de zgn. Privacyregeling GGZ. De privacyverklaring is hier te vinden en dient ingevuld te worden samen met de hulpverlener.

 

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt voor het verwerken van persoonsgegevens. Klik hier voor het privacystatement van Psychotherapie Olthof.

Kwaliteitshandboek

Voor meer informatie over Psychotherapiepraktijk Olthof, verwijs ik u naar het kwaliteitshandboek.

Kwaliteitsstatuut

Vanaf 1 januari 2017 is het voor alle zorgaanbieders in de GGZ verplicht om een kwaliteitsstatuut te hebben, om in aanmerking te komen voor vergoeding. In het kwaliteitsstatuut staat beschreven welke zorg er geleverd wordt en op welke wijze de zorgaanbieder de zorg georganiseerd heeft. Een afschrift van het kwaliteitsstatuut kunt u hier vinden.

LVVP

De praktijk is aangesloten bij de LVVP; een Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten. In april 2023 is de praktijk gevisiteerd op basis van de LVVP-kwaliteitscriteria en het visitatiecertificaat is 5 jaar geldig. Het is mogelijk dat als onderdeel van een visitatie, cliëntendossiers ingezien worden om te controleren of deze op orde zijn. De persoon die de dossiers inziet, heeft geheimhoudingsplicht. Wanneer hier bezwaar tegen is, meld dit dan bij de intake. Het dossier zal dan bij een eventuele controle geanonimiseerd worden.